کلیه فروش و سود این اثار به منظور کارافرینی جهت تشویق هنرجویان آموزشگاه نقاش باشی به نفع آنها میباشد