بخش سیاه قلم توسط هنرجویان نقاش باشی نقاشی شده است