نظر سنجی  • میزان پاسخگویی عوامل اجرایی آموزشگاه؟

  • ارزشیابی مستمر از فراگیری هنرجوایان در طول ترم؟

  • میزان رضایت از برنامه ریزی کلاس ها در طول ترم آموزشگاه؟