• گلدان زیر چراغ
  کد اثر: 146 / گلدان زیر چراغ
  نام: طاهره فرخ آشتیانی
  وضعیتی ثبت نشده است.
  سایز: 40*30
  تکنیک: رنگ روغن
  سایر روشها: --
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر
 • سبد گل
  کد اثر: 153 / سبد گل
  نام: ساناز اعظمی
  وضعیتی ثبت نشده است.
  سایز: 40*30
  تکنیک: پاستل
  سایر روشها:
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر
 • اسبها
  کد اثر: 155 / اسبها
  نام: بهاره همایونی
  وضعیتی ثبت نشده است.
  سایز: 80*100
  تکنیک: رنگ روغن
  سایر روشها:
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر
 • کپی
  کد اثر: 156 / کپی
  نام: فاطمه قلی پور
  وضعیت : سفارش پذیرفته میشود
  سایز: 80*100
  تکنیک: رنگ روغن
  سایر روشها: خیس در خیس
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر
 • ونیز - کپی
  کد اثر: 157 / ونیز - کپی
  نام: هاله سربازی
  وضعیتی ثبت نشده است.
  سایز: 80*100
  تکنیک: رنگ روغن
  سایر روشها:
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر
 • اسب- کپی
  کد اثر: 158 / اسب- کپی
  نام: هاله سربازی
  وضعیتی ثبت نشده است.
  سایز: 80*100
  تکنیک: رنگ روغن
  سایر روشها:
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر
 • کوه یخ - کپی
  کد اثر: 159 / کوه یخ - کپی
  نام: هاله سربازی
  وضعیتی ثبت نشده است.
  سایز: 80*100
  تکنیک: رنگ روغن
  سایر روشها:
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر
 • کپی سبد گل
  کد اثر: 160 / کپی سبد گل
  نام: فاطمه لطفی
  وضعیت : بفروش رفت قبول سفارش
  سایز: 60*40
  تکنیک: رنگ روغن
  سایر روشها:
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر
 • دختر در میان کاه
  کد اثر: 166 / دختر در میان کاه
  نام: باجلان
  وضعیت : فروخته شد
  سایز: 80*60
  تکنیک: مدادرنگی
  سایر روشها: مدادرنگی
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر


 1 2 3 4 5  ...