• اسبها
  کد اثر: 155 / اسبها
  نام: بهاره همایونی
  وضعیتی ثبت نشده است.
  سایز: 80*100
  تکنیک: رنگ روغن
  سایر روشها:
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر
 • کپی
  کد اثر: 156 / کپی
  نام: فاطمه قلی پور
  وضعیت :
  سایز: 80*100
  تکنیک: رنگ روغن
  سایر روشها: رنگ روغن
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر
 • عباس آباد بهشهر(اصل)
  کد اثر: 172 / عباس آباد بهشهر(اصل)
  نام: فاطمه قلی پور
  وضعیت : اهدا شده به دانشگاه بهشهر
  سایز: 80*100
  تکنیک: رنگ روغن
  سایر روشها: رنگ روغن
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر
 • کپی
  کد اثر: 176 / کپی
  نام: سبا بابایی
  وضعیتی ثبت نشده است.
  سایز: A3
  تکنیک: گواش
  سایر روشها:
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر
 • نونا ( اصل)
  کد اثر: 182 / نونا ( اصل)
  نام: سیما اسدالهی
  وضعیتی ثبت نشده است.
  سایز: 30*40
  تکنیک: رنگ روغن
  سایر روشها:
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر
 • رقص وال - اصل
  کد اثر: 193 / رقص وال - اصل
  نام: فریده عامری
  وضعیتی ثبت نشده است.
  سایز: 100*80
  تکنیک: رنگ روغن
  سایر روشها:
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر
 • عقاب در پرواز
  کد اثر: 194 / عقاب در پرواز
  نام: فریده عامری
  وضعیتی ثبت نشده است.
  سایز: 80*100
  تکنیک: رنگ روغن
  سایر روشها:
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر
 • پرنده شکاری - کپی
  کد اثر: 200 / پرنده شکاری - کپی
  نام: زهرا هدایتی
  وضعیتی ثبت نشده است.
  سایز: A3
  تکنیک: گواش
  سایر روشها:
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر
 • به سوی غروب - اصل
  کد اثر: 204 / به سوی غروب - اصل
  نام: سالویا جهانی
  وضعیتی ثبت نشده است.
  سایز: A4
  تکنیک: رنگ روغن
  سایر روشها:
  میانگین امتیاز:

  سفارش محصول ثبت نظر


 1 2 3