• عروسک خاتون
  کد اثر: 145 / عروسک خاتون
  نام: نوشین آقانبی
  سایز: 40*30
  تکنیک: عروسک سازی
  سایر روشها: گواش
  نظر کارشناس
 • خانه سیب
  کد اثر: 164 / خانه سیب
  نام: پرهام مطمئن دادگر
  سایز: 40*30
  تکنیک: گواش
  سایر روشها: گواش
  نظر کارشناس
 • نقاشی کشتی
  کد اثر: 195 / نقاشی کشتی
  نام: محمدمهدی محمدپور
  سایز: A4
  تکنیک: مدادرنگی
  سایر روشها: مداد رنگی
  نظر کارشناس


 1