مجوزهای دریافتی نقاش باشی

آموزشگاه نقاش باشی دارای مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون .کار و رفاه اجتماعی فعالیت مینماید