کلیه این آثار توسط راپید انجام شده و بسیاری از آثار ذهنی میباشند