• کد121
  نام اثر: کد121
  نام هنرمند: فریده عامری
  سایز: 40*60
  تکنیک : آکریلیک
  وضعیت : جهت فروش
  قیمت: 850000 ریال
 • کد103
  نام اثر: کد103
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: 40*60
  تکنیک : آکریلیک
  وضعیت : جهت فروش
  قیمت: 850000 ریال
 • کد 109
  نام اثر: کد 109
  نام هنرمند: فریده عامری
  سایز: 40*60
  تکنیک : آکریلیک
  وضعیت : تابلو با قاب سفید آماده فروش ا
  قیمت: 1400000 ریال
 • کد 108
  نام اثر: کد 108
  نام هنرمند: فریده عامری
  سایز: 50*70
  تکنیک : آکریلیک
  وضعیت : جهت فروش
  قیمت: 1400000 ریال
 • کد 114
  نام اثر: کد 114
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: 40* 40
  تکنیک : اکریلیک
  وضعیت : جهت فروش
  قیمت: 850000 ریال
 • کد 102
  نام اثر: کد 102
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: 40*60
  تکنیک : آکریلیک
  وضعیت : جهت فروش
  قیمت: 850000 ریال
 • کد 106
  نام اثر: کد 106
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: سه لته 40*40
  تکنیک : آکریلیک
  وضعیت : جهت فروش
  قیمت: 1500000 ریال
 • کد 119
  نام اثر: کد 119
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: جهار لته
  تکنیک : آکریلیک ، رنگ روغن
  وضعیت : جهت فروش
  قیمت: 3900000 ریال
 • کد 105
  نام اثر: کد 105
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: دو لته 40 * 40
  تکنیک : آکریلیک
  وضعیت : جهت فروش
  قیمت: 1100000 ریال


 1 2