• کد 110
  نام اثر: کد 110
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: 40* 40
  تکنیک : میکس مدیا
  وضعیت : اثر فروخته شده
  قیمت: 800000 ریال
 • کد 116
  نام اثر: کد 116
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: 40*40
  تکنیک : میکس مدیا
  وضعیت : جهت فروش
  قیمت: 980000 ریال
 • کد 111
  نام اثر: کد 111
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: 40*60
  تکنیک : میکس مدیا
  وضعیت : اثر فروخته شده
  قیمت: 950000 ریال
 • کد 101
  نام اثر: کد 101
  نام هنرمند: فریده عامری
  سایز: سه لته 60* 30
  تکنیک : آکریلیک ( میکس مدیا )
  وضعیت : جهت فروش
  قیمت: 1800000 ریال
 • ونیز
  نام اثر: ونیز
  نام هنرمند: فاطمه عرب
  سایز: 60*80
  تکنیک : mixed media
  وضعیت : جهت تست بانک ملت
  قیمت: 50000 ریال
 • ماهی ها
  نام اثر: ماهی ها
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: 100*100
  تکنیک : mixed media
  وضعیت : جهت فروش
  قیمت: 0 ریال


 1