کلیه آثار بنفع هنرجویان آموزشگاه نقاش باشی به منظورکارآفرینی میباشد