فروش کلیه  اثار نقاشی این فروشگاه به نفع هنرجویان اموزشگاه  به منظور کارافرینی میباشد