• کد121
  نام اثر: کد121
  نام هنرمند: فریده عامری
  سایز: 40*60
  تکنیک : آکریلیک
  وضعیت : جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال
 • کد 116
  نام اثر: کد 116
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: 40*40
  تکنیک : میکس مدیا
  وضعیت : جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال
 • کد 114
  نام اثر: کد 114
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: 40* 40
  تکنیک : اکریلیک
  وضعیت : جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال
 • کد 102
  نام اثر: کد 102
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: 40*60
  تکنیک : آکریلیک
  وضعیت : جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال
 • کد 106
  نام اثر: کد 106
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: سه لته 40*40
  تکنیک : آکریلیک
  وضعیت : نمایشی
  قیمت: 0 ریال
 • کد 119
  نام اثر: کد 119
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: جهار لته
  تکنیک : آکریلیک ، رنگ روغن
  وضعیت : جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال
 • کد 105
  نام اثر: کد 105
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: دو لته 40 * 40
  تکنیک : آکریلیک
  وضعیت : جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال
 • ماهی ها
  نام اثر: ماهی ها
  نام هنرمند: مونا ساکت
  سایز: 100*100
  تکنیک : mixed media
  وضعیت : جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال
 • ببر
  نام اثر: ببر
  نام هنرمند: فریده عامری
  سایز: 50*50
  تکنیک : پاستل
  وضعیت : جهت نمایش
  قیمت: 0 ریال


 1 2